14. Solid Insurance behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen

 

Solid Försäkringsaktiebolag (516401-
behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.
Dette innebærer at det er vårt ansvar å påse at håndteringen av dine personopplysninger skjer på en sikker måte og i henhold til gjeldende lover og regler.

 

14.1 Innsamling av personopplysninger

I forbindelse med at du blir kunde eller viser interesse for å bli kunde hos Solid blir du bedt om å gi visse personopplysninger om deg selv slik som navn, adresse, personnummer, epost-adresse, telefonnummer, opplysninger om arbeidsforhold m.m. Opplysningene innhentes normalt direkte fra deg, men kan også innhentes fra for eksempel et annet selskap i konsernet, fra noen av våre?samarbeidspartnere, forsikringsformidlere, eller fra din arbeidsgiver. Opplysningene kan også innhentes eller kompletteres og oppdateres fra myndighetenes registre, eller andre private og offentlige registre. Solid vil også kunne ta opptakav telefonsamtaler, spare epost-kommunikasjon, eller på annen måte dokumentere din interaksjon og kommunikasjon med Solid.

 

14.2 Formål

Solid behandler personopplysningene til de formål som angis nedenfor i dette kapittelet. Dette er behandlinger som er nødvendige ut fra nedenstående formål.

Forberedelse og administrasjon av avtaler Det hovedsakelige formålet med Solid Insurance behandling av personopplysningene er å samle inn, kontrollere og registrere personopplysningene i forkant av inngåelsen av en avtale med deg som kunde, samt å dokumentere, administrere og oppfylle inngåtte avtaler.

Dersom du ikke inngår en avtale med Solid oppbevares dine personopplysninger maksimalt i tre måneder. Personopplysningene vil oppbevares i forsikringsavtalens gyldighetstid og?utbetalingsperiode, dvs. så lenge vi behøver for å oppfylle vår avtale med deg, hvilket er i henhold til lovfestede tidsfrister.
Oppfyllelse av forpliktelser i henhold til lover, regler og/eller myndighetsbeslutninger

I tilknytning til det som er omtalt over (Forberedelse og administrasjon av avtaler) skjer det også behandling av personopplysninger for at Solid skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til lover, andre regler og/eller beslutninger fra myndighetene. Personopplysningene vil lagres i overensstemmelse med gjeldende lover.
Eksempler på slik behandling er:

(i) behandling av personopplysninger for å oppfylle krav i henhold til bokføringslovgivningen,

(ii) behandling av personopplysninger i sammenheng med rapportering til Skatteetaten, politiet, namsmyndighetene,

Finanstilsynet og andre myndigheter, så vel norske som utenlandske.
Markeds- og kundeanalyser Personopplysninger behandles også innenfor rammen av markeds- og kundeanalyser som utgjør grunnlag for markedsføring og forretningsutvikling med sikte på å forbedre Solid Insurance produkttilbud overfor kunder, og også for å forhindre bedragerier.

Opplysningene behandles også for formål som er nødvendige for forsikringsvirksomheten, for eksempel beregning av forsikringspremie,
statistikk og forebyggelse av skader. Personopplysninger kan videre behandles som grunnlag for forsikringsrådgivning.
Personopplysningene kan, dersom du ikke har reservert deg (se avsnitt nedenfor), komme til å bli benyttet til å rette direktereklame og tilbud til deg. Personopplysningene vil oppbevares i henhold til gjeldende lovgivning.

 

14.3 Behandling av personopplysninger av andre enn Solid Insurance

Behandling av personopplysningene kan, innenfor rammen av gjeldende regler om taushetsplikt og for formål som er angitt ovenfor, foretas av selskap i konsernet og av foretak som konsernet amarbeider med for å utføre sine tjenester, eksempelvis for skadeberegning, risikovurdering, gjenforsikring, diverse analyser m.m. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for Solid Insurance oppfyllelse av en avtale med deg, eller nødvendig for å ivareta Solid berettigede interesse. Personopplysningene vil oppbevares i henhold til gjeldende lovgivning.

14.4 Overføring til tredjestater

I noen tilfeller kan Solid komme til å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS (såkalte tredjestater) samt til utenlandske organisasjoner. I så fall iverksetter Solid Insurance rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå tilsvarende og på samme nivå som den beskyttelse som fins innenfor EU/EØS.

 

14.5 Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles av Solid og har rett til å:

a) få informasjon om, og kopi av personopplysningene som behandles,

b) anmode om korrigering av feilaktige og ufullstendige opplysninger,

c) anmode om sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger,

d) protestere mot behandlingen,

e) dersom Solid behandler personopplysninger med grunnlag i avtale eller samtykke, rett under visse forutsetninger til å få ut de personopplysningene fra Solid som du selv har gitt til Solid og rett til å få disse overført direkte til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig (dataportabilitet).

Din anmodning og/eller protest i henhold til punktene b-e ovenfor vil vurderes av Solid i hvert enkelt tilfelle. Ved anmodning og/eller protest i henhold til det ovennevnte, ta kontakt med Personvernrådgiveren hos Solid på de kontaktdetaljer som er angitt nedenfor.

 

14.6 Reservasjon mot direktmarkedsføring

Du kan henvende deg til Solid Insurance for å reservere deg mot direktemarkedsføring (såkalt direktereklamesperre). Dette innebærer at dine personopplysninger ikke vil behandles for markedsføringsformål og markedsføring vil heller ikke bli sendt til deg. Reservasjon mot direktemarkedsføring meldes til Solid kundeservice på telefon +46 771-113 113 eller til kunder@solidab.no

 

14.7 Profilering og behandling med grunnlag i berettighet intresse

Du har i visse tilfeller rett til å motsette deg profilering og behandling av personopplysninger som har grunnlag i Solid berettigede interesse.

Med profilering menes automatisk behandling av personopplysninger som anvendes for å vurdere visse personlige egenskaper hos en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi eksempelvis den fysiske personens økonomiske situasjon, personlige preferanser, interesser m.m. Profilering benyttes av Solid eksempelvis for å gjøre analyser for markedsføringsformål. Du har rett til å motsette deg profilering som gjøres for markedsføringsformål.

 

14.8 Spørsmål om behandlingen av personopplysninger

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, vennligst ta kontakt med Solid Insurance på følgende måte:

Personvernrådgiver Solid

Telefon: +46 42-38 21 00

E-post: DPO@solidab.se

Adresse:
Solid Försäkringsaktiebolag
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Du kan også henvende deg til Datatilsynet med klager:
Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

For mer informasjon om hvordan Solid behandler personopplysninger, se Solid hjemmeside, www.solidab.com