Vilkår gjeldende pr. 01.03.21

Se og last ned som pdf

Alminnelige vilkår Solidregister

lnformasjon om Solidregister

Sykkelregisteret eies og driftes av Solid Försäkringsaktiebolag NUF.

Kundeservice: +47 22 56 37 36 E-post: kunder@solidab.no
Hjemmeside: www.solidregister.no Organisasjonsnummer 988 263 796
Solid Insurance, Postboks 1105 Sentrum, NO-0104 OSLO

Solid Försäkringsaktiebolag NUF er en norsk filial av det svenske Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482) med hovedkontor i Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg, Sverige og postadresse Solid Insurance, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Sverige.

Allment

Disse alminnelige vilkår gjelder www.solidregister.no («Solidregister»). På Solidregister kan man registrere sin sykkel. Disse avtalevilkårene er til enhver tid tilgjengelige i Solidregister.

Solid lnsurance informerer om hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelige. For tilbudte tjenester gjelder de vilkår som Solid lnsurance har fastsatt og presentert for den respektive tjeneste. I avtaleforholdet og i kommunikasjonen mellom partene skal norsk språk anvendes.
Kunden kan også ved henvendelse til Solid lnsurances kundeservice, be om at avtalevilkår og annen skriftlig informasjon om Solidregister som er gitt av Solid lnsurance for eller i forbindelse med avtaleinngåelsen sendes med post til Kundens folkeregistrerte adresse eller slik annen adresse som er oppgitt av Kunden

Registrering

Registrering av sykkel i Solidregister skjer av forhandleren i forbindelse med kjøp av forsikring eller ved at du selv registrerer sykkelen i registeret i etterkant av kjøpet.

Registreringen er ikke å anse som en forsikring, men kan gi deg redusert egenandel på din forsikring. Nivået på egenandelsreduksjon vil variere avhengig av forsikringsselskap og forsikringstype. Forsikringsoppgjør må tas direkte med ditt skadeforsikringsselskap.

Alle registrerte sykler utstyres med oblat, som sendes fra Solid lnsurance til kunden etter at registreringen er gjort.

Har forsikringsselskapet erstattet sykkelen, er den tapte sykkelen forsikringsselskapets eiendom. Kunden plikter selv å informere forsikringsselskapet dersom sykkelen kommer til rette.

En funnet sykkel som håndteres av en hittegodsstasjon, utleveres mot et gebyr for å dekke stasjonens kostnad med sykkelen. Dette gebyret varierer avhengig av den enkeltes stasjons avtale med de lokale politimyndighetene. Dette er ikke noe Solid lnsurance har noe med, og vi mottar heller ingen inntekter for dette.

Registreringsperiode

Registreringen gjelder i 3 år fra betalingsdato. Abonnementsperioden er personlig og kan ikkeoverfores til ny eier.

Pris

Registrering i sykkelregisteret kaster for tiden 399 kr inkl. mva. for 3 år.

Sikkerhet

Du logger inn på Solidregister ved å opprette et brukernavn og passord på www.solidregister.no

Varighet og opphør

Avtalen gjelder fra det tidspunktet kundens sykkel blir registrert i Solidregister og fram til den datoen som vises på registreringsbeviset. Kunden har rett til å si opp avtalen uten oppsigelsestid. Oppsigelsen bør gis skriftlig. Ved avtalens opphør, opphører samtidig retten til å benytte Solidregister. Solid lnsurance kan, dersom det foreligger saklig grunn, si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel. Varselet om oppsigelse skal inneholde grunnen til oppsigelsen. Solid lnsurance kan umiddelbart avbryte kundens bruk av Solidregister og heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom:

1) Kunden vesentlig har misligholdt disse alminnelige vilkår, særskilte viIkår eller andre
instrukser eller avtaler som gjelder Solidregister,
2) Kunden har vært uhederlig mot Solidregister,
3) Kunden går konkurs, settes under vergemål eller Kunden dør,
5) Det foreligger mistanke om at Solidregister benyttes for eller kan komme til å bli benyttet for eller i forbindelse med kriminell virksomhet eller for øvrig i strid med gjeldende rett eller på annen måte som kan forårsake skade for Solid lnsurance eller tredjemann.

Rett til å avbryte tilgangen til Solidregister

I tillegg til det som fremgår av ovenstående punkt, har Solid lnsurance rett til å avbryte tilgangen til Solidregister i folgende situasjoner;

  1. Ved vedlikehold og oppdatering av Solidregister,
  2. Der det i henhold til Solid lnsurances skjønn er en betydelig risiko for at Solid lnsurance eller Solid lnsurances kunder kan bli skadelidende om Solid lnsurance fortsetter å tilby Solidregister,
  3. Ved mistanke om urettmessig bruk,
  4. Ved gjentatte, mislykkede innloggingsforsøk, eller
  5. Kunden har vesentlig misligholdt disse alminnelige vilkår, særskilte vilkår eller andre instrukser eller avtaler som gjelder Solidregister.

Dersom Solid lnsurance kan forutse avbruddet og avbruddet kan antas å ha mer enn ubetydelig betydning for Kunden, skal Solid lnsurance i rimelig tid forut for avbruddet informere Kunden om avbruddet.

Begrensning av Solid lnsurance ansvar

Solid lnsurance er ikke ansvarlig for tap eller feil som måtte oppstå som folge av uriktige eller manglende opplysninger fra kunde, forhandler eller forsikringsselskap.

Solid lnsurance er ikke ansvarlig for tap som skyldes usedvanlige omstendigheter utenfor Solid lnsurance kontroll som Solid lnsurance ikke kunne forutse eller unngå følgende av, selv med enhver anstrengelse for å unngå dem, eller som skyldes plikter pålagt Solid lnsurance i lov eller i medhold av lov.

Solid lnsurance er herunder ikke ansvarlig for skade og tap som skyldes feil, forstyrrelser eller avbrudd knyttet til Kundens datautstyr, sikkerhetsanordning, Bank-ID eller annet system for generering av elektronisk signatur eller kommunikasjonsforbindelse med Solid lnsurances datasystem som vanskeliggjør eller umuliggjør tilgang til tilbudte elektroniske tjenester. Videre er Solid lnsurance ikke ansvarlig for skade og tap som skyldes forstyrrelser eller avbrudd i Solid lnsurances datasystem som umuliggjør eller vanskeliggjør tilgang til tilbudte elektroniske tjenester. Solid lnsurance har videre intet ansvar for manglende oppfyllelse som skyldes at Solid lnsurances virksomhet direkte eller indirekte hindres som folge av norsk eller utenlandsk lovgivning, inngrep fra norsk eller utenlandsk offentlig myndighet, krigshendelse, streik, lockout eller lignende omstendigheter, boikott, blokkering, teknisk feil/avbrudd eller manglende tilgang til tele eller IT-system eller skadet data i disse system, strømbrudd, skadeforvoldelse (inklusive datavirus og datahacking) eller annen omstendighet utenfor Solid lnsurance kontroll, jf. forste ledd. Forbeholdet om streik, blokade, boikott og lockout gjelder selv om Solid lnsurance vedtar eller er gjenstand for dette. Med mindre annet fremgår av avtalen eller av ufravikelig lov, er Solid lnsurance ikke erstatningsansvarlig med mindre Solid lnsurance har opptrådt uaktsomt. Solid lnsurance har ikke i noe tilfelle ansvar for indirekte tap, med mindre Solid lnsurance har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Dersom Solid lnsurance ikke kan foreta betaling eller annen handling som folge av slike forhold som nevnt i forste til tredje ledd, kan handlingen utsettes til hindringen er opphørt. Ved utsatt betaling av andre grunner, skal Solid lnsurance, dersom rente er fastsatt, betale rente etter den rentesats som gjelder på forfallsdagen. Er det ikke fastsatt rente, er Solid lnsurance ansvar for å dekke rentetap begrenset til den rente som til enhver tid folger av lov om forsinkelsesrenter. Er Solid lnsurance forhindret fra å ta imot betaling, er Solid lnsurance ansvar for å dekke rentetap begrenset til den rentesats som gjelder på forfallsdagen.

Overdragelse

Solid lnsurance har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen til tredjemann. Kunden kan ikke overlate sine rettigheter eller forpliktelser etter denne avtalen til tredjemann.

lnformasjon om angrerettloven

Ved såkalt fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler slik som f.eks. salg via lnternett, har Kunder som er forbrukere, krav på nærmere angitt informasjon om avtalen og om sin angrerett etter lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. Slik informasjon er gitt i angrerettskjemaet som Kunden skal ha mottatt i forbindelse med slikt salg som nevnt over. Angreretten innebærer i hovedsak folgende: Kunden har rett til å gå fra avtalen (utøve angrerett) ved å gi melding til Solid lnsurance innen 14 dager etter den dag forbruker har fått melding om at avtalen er inngått. Angreretten gjelder ikke for avtaler som etter Kundens uttrykkelige oppfordring er oppfylt av begge parter for Kunden utøver sin angrerett. Dersom Kunden ønsker å utøve sin angrerett, bes Kunden sende et utfylt angrerettskjema eller annen melding om dette til Solid lnsurance på folgende adresse: Solid Försäkringsaktiebolag NUF, Postboks 1105 Sentrum, N0-0104 Oslo eller via e-post til kunder@solidab.no. Meldingen bør angi hvilken fjernsalgsavtale angreretten gjelder og hvilken dag denne ble inngått. Meldingen bør merkes med «fjernsalg angrerett». En Kunde som har benyttet sin angrerett skal snarest (og senest innen 14 dager), betale tilbake eventuelle beløp og materiale som er mottatt av Solid lnsurance. En Kunde som benyttet sin angrerett har på tilsvarende måte rett til å få tilbakebetalt det som er betalt til Solid lnsurance. Solid lnsurance har dog rett til å ta betalt for den tjenesten som faktisk er levert forutsatt at avtalen er påbegynt etter forbrukers anmodning og forbruker er blitt opplyst om hvilket beløp som kan bli avkrevd om kunden benytter angreretten.

Personopplysninger

Solid Insurance er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Dine personopplysninger behandles i samsvar med EUs databeskyttelsesforordning og supplerende databeskyttelseslovgivning.

Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger på vår nettside:
https://www.solidab.se/privacy-policy.

Endring av vilkår

Vi er berettiget til enhver tid å endre vilkårene. Endringer til kundens skade vil bli varslet i rimelig tid for endringen trer i kraft.

Tvisteløsning og klageordning

Avtalen er regulert av norsk rett. Tvist om forståelse av denne avtale skal bringes inn for norske domstoler med Oslo tingrett som verneting. En forbruker kan i tillegg bringe en tvist inn for sitt alminnelige verneting i Norge, jf. tvisteloven § 4–5. Solid lnsurance har dog rett til å bringe en tvist med Kunden inn for domstolene i et annet land dersom Kunden har sitt hjemting i dette landet. Kunden kan, for å finne en utenrettslig løsning på tvisten, kontakte kundeservice. Kunden har også anledning til å klage direkte til Solid lnsurance via e-post til: klagomal@solidab.se eller ved brev til: Solid lnsurance, att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Sverige.